Executive Coaching

Το executive coaching υποστηρίζει εταιρίες, managers, εργαζόμενους να βελτιώσουν τις γενικές επιδόσεις τους, να ανταπεξέλθουν στους καθορισμένους βασικούς τους στόχους, να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες.

Ο executive coach εργάζεται με τον επιχειρηματία να αναπτύξει μια ισχυρή στρατηγική και σχέδιο δράσης προς αντιμετώπιση των θεμάτων του.

Το coaching προωθεί τη δημιουργικότητα, τις καινοτόμες επιδόσεις και την αντοχή, δίνοντας στις εταιρίες ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και έναν αποτελεσματικό τρόπο να πορεύονται και να λειτουργούν σε περιβάλλοντα συνεχούς αλλαγής.

Η εταιρίες ανακαλύπτουν πως ο παραδοσιακός τρόπος management του «command and control» δεν είναι πλέον αποτελεσματικός στο σύγχρονο περιβάλλον που απαιτεί ταχεία αντίδραση, δημιουργικότητα, αντοχή, προσωπική προσπάθεια κα απόδοση ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Η στασιμότητα είναι κριτικής σημασίας και το coaching ενισχύει την καριέρα και την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων με ένα υποστηρικτικό τρόπο, ενισχύοντας την ικανοποίηση και το σεβασμό προς τους εργαζόμενους. Αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να έχουν υψηλές επιδόσεις και να είναι περισσότερο αφοσιωμένοι στα αποτελέσματα της εργασίας τους και τους στόχους των εταιριών τους.

Το Εxecutive Coaching μπορεί να βοηθήσει:

1. Εστίαση των στόχων(στοχοποίηση, κινητοποίηση, ομαδικότητα), της στρατηγικής και τον σκοπό της επιχείρησης.
2. Βελτίωση της επικοινωνίας σε ολόκληρη την επιχείρηση.
3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων.
4. Διαπροσωπικές σχέσεις, αποσαφήνιση ρόλων και καταμερισμός εργασιών.
5. Αλλαγή εταιρικής κουλτούρας.
6. Μείωση του εργασιακού στρες.